Συμβάσεις εξαγοράς (buyout) που επιβάλλονται από πλατφόρμες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

buyout contacts

Μια νέα μελέτη σχετικά με τις πρακτικές της αγοράς στον δημιουργικό τομέα, ενισχύει την ανάγκη για νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την καταπολέμηση των άδικων και αθέμιτων πρακτικών, επισημαίνοντας τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχει στους δημιουργούς και στον πολιτιστικό τομέα, το αυξανόμενο φαινόμενο της εξαγοράς δικαιωμάτων (buyout).

Η μελέτη αυτή, που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή JURI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπονήθηκε από το Τμήμα Έρευνας του CEIPI στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναδεικνύει την αυξανόμενη τάση στη διάδοση ξενόφερτων πρακτικών αγοράς σε όλη την Ευρώπη και επισημαίνει τον σημαντικό κίνδυνο για τον ευρωπαϊκό δημιουργικό τομέα, με έμφαση στους στιχουργούς και τους συνθέτες. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των προστατευτικών αρχών της Οδηγίας DSM του 2019, που εξασφαλίζουν δίκαιη αμοιβή για τους δημιουργούς. Κάνει λόγο για την ανάγκη νομοθετικών λύσεων σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη της παράκαμψης των προστατευτικών αρχών από μη-ευρωπαϊκές πλατφόρμες που επιβάλλουν – όλο και συχνότερα- αμερικανικούς κανόνες στις συμβάσεις τους.
Η μελέτη αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της νομικής προστασίας των δημιουργών στην Ευρώπη, εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2023)754184?fbclid=IwAR3Ma-o-dHsto8oO8RyjXCmoNytvqBrfdLPybUzVLsDeWIT1RTwGBPToKOk