Τα μέλη

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο ΕΔΕΜ

Η  ΕΔΕΜ παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς, που επιθυμούν να μεταδώσουν μουσική στο χώρο τους, να χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμό μουσική  και τραγούδια από το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριό της.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τη λίστα μελών που έχουν καταθέσει συμβάσεις στην ΕΔΕΜ από την έναρξη λειτουργίας της, στις 9 Ιουνίου 2020. Η λίστα ονομάτων επικαιροποιείται ανα τακτά χρονικά διαστήματα καθώς συνεχίζεται η ροή συμβάσεων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΔΕΜ

*Ενημέρωση πρός χρήστες μουσικών εργων 

 Αγαπητοί συνεργάτες,  σας ενημερώνουμε ότι ο κατάλογος  του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ  επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ως εκ τούτου παρακαλούμε για επιβεβαίωση εκπροσώπησης που σας ενδιαφέρει να απευθύνεστε στο info@edemrights. gr

 

Εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο ΕΥΕΔ

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053/12.05.2020 (ΦΕΚ Β’/2025/26.05.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίστηκε, σύμφωνα με την παρ. 9 του α. 51A του ν. 4481/2017, το ζήτημα της μεταφοράς της δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στον διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης με την επωνυμία «Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ», καθώς και άλλα ειδικώς οριζόμενα θέματα κατά την ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη.

Όπως προβλέπεται  στην ως άνω ΚΥΑ, στην ΕΔΕΜ μεταφέρονται μεταξύ άλλων «Οι πάσης φύσεως αξιώσεις της ΕΥΕΔ έναντι των χρηστών μουσικής και οφειλετών καταβολής του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, που σχετίζονται με τη μεταφερόμενη δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αιτίας και θεμελίωσης (ενδοσυμβατική ή άλλη), συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεών της για την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ανεξαρτήτως αιτίας, αξιώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού και των αναφερομένων στο άρθρο 12 παρ. 1 περ. β’ του ν. 4481/2017 αξιώσεων (ανεξαρτήτως εάν έχουν ασκηθεί για αυτές εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες). Για τις αξιώσεις αυτές θα εφαρμοστεί το αμοιβολόγιο που εφαρμοζόταν από την ΕΥΕΔ και η ΕΔΕΜ θα υποχρεούται να διανείμει τα εισπραχθέντα ποσά στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής της τελευταίας. Τα τυχόν εκδοθέντα από τον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ τιμολόγια έναντι χρηστών μουσικής ή/και οφειλετών καταβολής του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, που παραμένουν ανείσπρακτα εν όλω ή εν μέρει κατά το χρόνο λήξης της έκτακτης διαχείρισης, εκχωρούνται στην ΕΔΕΜ προκειμένου να τα εισπράξει, να αποδώσει (κατά το χρόνο της είσπραξης) στον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ το ποσό ΦΠΑ επ’ αυτών καθώς και λοιπούς φόρους και τέλη και να τα διανείμει στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής της ΕΥΕΔ.»

Η υλοποίηση της ως άνω διάταξης αφορά στο εκπροσωπούμενο από την ΕΥΕΔ  ρεπερτόριο, το οποίο κατά την ημερομηνία λήξης της προσωρινής διαχείρισης ήταν το ακόλουθο:


ΜΕΛΗ ΕΥΕΔ

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΥΕΔ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΣΔ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΥΕΔ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΣΔ ΓΙΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ