ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Η παρούσα δήλωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 7Α του ν. 4481/2017 και αφορά τη δυνατότητα και την πρόθεση του Οργανισμού να χορηγήσει, από κοινού με τον έτερο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων έργων μουσικής στην Ελλάδα, συλλογικές άδειες με διευρυμένη ισχύ προς τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και προς τους παρόχους συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, οι οποίες δύνανται να καταλαμβάνουν τη χρονική περίοδο από 1.1.2023 και εφ’εξής:

Η ΕΔΕΜ ως επαρκώς αντιπροσωπευτικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) Πνευματικών Δικαιωμάτων δικαιούχων έργων μουσικής στην Ελλάδα, δηλώνει ότι δύναται με δήλωσή της προς τον χρήστη, στην οποία θα προβαίνει από κοινού με τον έτερο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων έργων μουσικής στην Ελλάδα, κατ’ άρθρο 7Α παρ. 2 ν. 4481/2017, να χορηγεί στους ως άνω χρήστες μουσικής συλλογικές άδειες με διευρυμένη ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του Ν. 4481/2017 (όπως προστέθηκε με τον Ν. 4996/2022), εκπροσωπώντας όχι μόνον τους δικαιούχους που της έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους, είτε δυνάμει συμβάσεων ανάθεσης είτε δυνάμει συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης με αλλοδαπούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων, αλλά όλους τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων έργων μουσικής για τη χρήση αυτών στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους ούτε στην ΕΔΕΜ ούτε στον έτερο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων έργων μουσικής στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η ΕΔΕΜ πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 7Α παρ. 1 Ν. 4481/2017). Συγκεκριμένα : α) η ΕΔΕΜ είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικός, κατά την έννοια του νόμου, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων των δικαιούχων έργων μουσικής στην Ελλάδα, β) διασφαλίζονται τα συμφέροντα των δικαιούχων, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο, και ιδίως η ίση μεταχείριση όλων των δικαιούχων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους όρους της άδειας και η δυνατότητά τους να διαθέτουν ή όχι σε διαφορετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ολόκληρη ή εν μέρει τη διαχείριση ορισμένων εξουσιών ή ορισμένων έργων τους ή αντικειμένων προστασίας τους, γ) ως εκ της φύσεως των σκοπούμενων χρήσεων, έργων ή αντικειμένων προστασίας, η απόκτηση της άδειας από δικαιούχους σε μεμονωμένη βάση είναι επαχθής και μη πρακτική, ήτοι δεν θα μπορούσε να καλύπτει όλους τους εμπλεκόμενους δικαιούχους, δ) πληρούνται οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 28 παρ. 1 περ. κ-κα-κβ Ν. 4481/2017, ήτοι η ΕΔΕΜ έχει δημοσιοποιήσει στον ιστότοπό της τη δυνατότητα του Οργανισμού να χορηγεί άδειες χρήσης έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει της εκπροσωπευτικής εξουσίας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7Α, καθώς και το δικαίωμα του δικαιούχου που δεν έχει αναθέσει τη διαχείριση στον οργανισμό να αποκλείει από την εκπροσωπευτική εξουσία του Οργανισμού, οποιαδήποτε από τα έργα του ή άλλα αντικείμενα προστασίας ή χρήσεις αυτών με έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή του προς αυτόν (δήλωση εναντίωσης), που συνεπάγεται την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 4481/2017. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την ισχύ του δικαιώματος των δικαιούχων  να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με το περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών, δηλ. η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους. Αναλογικώς, η ως άνω δήλωση εναντίωσης παράγει αποτελέσματα τρεις (3) μήνες μετά από την υποβολή της ενώ οι χορηγηθείσες, έως την εν λόγω ημερομηνία ισχύος της δήλωσης εναντίωσης, συλλογικές άδειες διευρυμένης ισχύος δεν θίγονται έως τη λήξη του αρχικού ή κατά παράταση χρόνου διάρκειας αυτών. Η δήλωση εναντίωσης ισχύει ανά καλυπτόμενη περίοδο ή ανά περίοδο χρήσης μουσικής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αδειοδότησης και πρέπει να αποστέλλεται τόσο στην ΕΔΕΜ όσο και στον έτερο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων έργων μουσικής στην Ελλάδα.

Για υπόδειγμα της δήλωσης εναντίωσης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ. Η δήλωση εναντίωσης δύναται να αποσταλεί είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στη διεύθυνση της έδρας της ΕΔΕΜ (οδός Παπαδιαμαντοπούλου, αριθμός 7, Ιλίσια 11528) είτε ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση info@edemrights.gr Η ΕΔΕΜ δηλώνει ότι οι δικαιούχοι που δεν την έχουν εξουσιοδοτήσει για τη χορήγηση συλλογικών αδειών διευρυμένης ισχύος θα έχουν ίση μεταχείριση με εκείνους που την έχουν εξουσιοδοτήσει προς τούτο.

Για τον κατάλογο των δικαιούχων που έχουν υποβάλλει δήλωση εναντίωσης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.