Διαδικασία επιστροφής εύλογης αμοιβής

Διαδικασία επιστροφής εύλογης αμοιβής

Η ΕΔΕΜ εισπράττει για τους πνευματικούς δημιουργούς  και δικαιούχους δικαιωμάτων, που εκπροσωπεί, το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για την αναπαραγωγή έργων για ιδιωτική χρήση. Η εύλογη αμοιβή καθορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας εισαγωγής ή διάθεσης όλων των τεχνικών μέσων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 54 παρ 2 του ν. 4481/2017.

 

Δείτε εδώ τη Διαδικασία επιστροφής εύλογης αμοιβής