Εγγραφή στην ΕΔΕΜ

Πώς εγγράφομαι

Εγγραφή στην ΕΔΕΜ

Η εγγραφή στην ΕΔΕΜ είναι δωρεάν και παρέχεται πλήρης προστασία του εκπροσωπούμενου μουσικού ρεπερτορίου μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα ελέγχου, αδειοδότησης, είσπραξης και απόδοσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μετάβαση των μελών από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ δεν γίνεται αυτόματα αλλά είναι απαραίτητο να υπογράψετε εκ νέου σύμβαση μέλους με το νέο φορέα Συλλογικής Διαχείρισης. Δείτε τους όρους εισδοχής για την εγγραφή σας στην ΕΔΕΜ.

Ο δημιουργός/ δικαιούχος με την υπογραφή της σύμβασής του με την ΕΔΕΜ εκχωρεί και μεταβιβάζει σε αυτήν κατά αποκλειστικότητα τις εξουσίες, που επιλέγει και προκύπτουν από το περιουσιακό δικαίωμα που έχει στα έργα που έχει ήδη συνθέσει/ συγγράψει καθώς και στα έργα που πρόκειται να συνθέσει/ συγγράψει στο μέλλον, προκειμένου η τελευταία να προστατεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται αυτά με βάση την εντολή του. Τούτο ισχύει τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού, με τις οποίες η ΕΔΕΜ συνδέεται με αντίστοιχους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης. Με την υπογραφή της σύμβασης και με την ενυπόγραφη δήλωση των έργων του ο δημιουργός/ δικαιούχος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό αρχείο δικαιούχων της ΕΔΕΜ.

Μπορείτε να μας στείλετε συμπληρωμένη την Αίτηση εγγραφής που θα βρείτε παρακάτω με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση members@edemrights.gr

Tαχυδρομικά στην διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 7, Αθήνα 115 28

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΘΕΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΔΟΤΗ

 

Δικαιώματα των δικαιούχων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 12 (άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7 και 8 εδάφιο α΄ της Οδηγίας ΕΕ 2014/26)

  1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες (δικαιώματα) που απορρέουν από αυτό ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος – μέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, είτε του δικαιούχου (σύμβαση ανάθεσης). Η ανάθεση μπορεί να γίνεται με μεταβίβαση του δικαιώματος, ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης, είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μελλοντικά έργα, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, εφόσον η διαχείρισή τους εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη της διαχείρισης.
  2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με το περιουσιακό δικαίωμα ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, κατηγορίες εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.
  3. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης, ή την υποβολή καταγγελίας, ή την ανάκληση, ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης, ή της καταγγελίας, ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του με βάση τα άρθρα 18, 19, 25, 27, 37 και 42.
  4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 με το να επιβάλλει ως όρο άσκησής τους την ανάθεση σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της διαχείρισης των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών εξουσιών, ή ειδών έργων, ή αντικειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη, ή έχουν καταγγελθεί, ή ανακληθεί.
  5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, ή εξουσίες, ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων, ή αντικείμενα προστασίας παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών, ή είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και τεκμηριωμένα.

 

Χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4481/2017, οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων και αντικειμένων προστασίας της επιλογής τους.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η ΕΔΕΜ θα καθορίζει τους όρους με βάση τους οποίους οι δικαιούχοι χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης με υποχρέωση ενημέρωσης των δικαιούχων για τις επιλογές τους και παροχής της μεγαλύτερης δυνατής ευχέρειας στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους.