Αμοιβολόγια

GET THE MUSIC RIGHT!

Αμοιβολόγια ΕΔΕΜ

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι η αμοιβή των δημιουργών για τη χρήση των έργων τους

Το αμοιβολόγιο της ΕΔΕΜ ανά κατηγορία χρήσης μουσικής αναρτάται στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αμοιβολόγιο Δημόσιας Εκτέλεσης

Αμοιβολόγιο Επιγραμμικών Χρήσεων

Αμοιβολόγιο Μηχανικών Δικαιωμάτων

Αμοιβολόγιο Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων

Aμοιβολόγιο Live Streaming 

 

Αμοιβολόγια ΕΥΕΔ

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053/12.05.2020 (ΦΕΚ Β’/2025/26.05.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίστηκε, σύμφωνα με την παρ. 9 του α. 51A του ν. 4481/2017, το ζήτημα της μεταφοράς της δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στον διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης με την επωνυμία «Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ», καθώς και άλλα ειδικώς οριζόμενα θέματα κατά την ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη.

Όπως προβλέπεται  στην ως άνω ΚΥΑ, στην ΕΔΕΜ μεταφέρονται μεταξύ άλλων «Οι πάσης φύσεως αξιώσεις της ΕΥΕΔ έναντι των χρηστών μουσικής και οφειλετών καταβολής του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, που σχετίζονται με τη μεταφερόμενη δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αιτίας και θεμελίωσης (ενδοσυμβατική ή άλλη), συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεών της για την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ανεξαρτήτως αιτίας, αξιώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού και των αναφερομένων στο άρθρο 12 παρ. 1 περ. β’ του ν. 4481/2017 αξιώσεων (ανεξαρτήτως εάν έχουν ασκηθεί για αυτές εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες). Για τις αξιώσεις αυτές θα εφαρμοστεί το αμοιβολόγιο που εφαρμοζόταν από την ΕΥΕΔ και η ΕΔΕΜ θα υποχρεούται να διανείμει τα εισπραχθέντα ποσά στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής της τελευταίας. Τα τυχόν εκδοθέντα από τον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ τιμολόγια έναντι χρηστών μουσικής ή/και οφειλετών καταβολής του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, που παραμένουν ανείσπρακτα εν όλω ή εν μέρει κατά το χρόνο λήξης της έκτακτης διαχείρισης, εκχωρούνται στην ΕΔΕΜ προκειμένου να τα εισπράξει, να αποδώσει (κατά το χρόνο της είσπραξης) στον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ το ποσό ΦΠΑ επ’ αυτών καθώς και λοιπούς φόρους και τέλη και να τα διανείμει στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής της ΕΥΕΔ.»