ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

square socialmediaposts

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

 

Αθήνα, Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι), 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε στην 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί

α) με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία ZOOM (στο τέλος της παρούσας περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη Γενική μας Συνέλευση)

και

β) με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος),

την Πέμπτη, 08/12/2022 και ώρα 15.00

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η 4η Τακτική Γενική Συνέλευση  θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη, 15/12/2022 και ώρα 15.00 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία ZOOM και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος),

και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Πέμπτη 15/12/2022 και ώρα  15.00 δεν επιτευχθεί απαρτία, η 4η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την επόμενη Πέμπτη, 22/12/2022 και ώρα 15.00 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία  «ZOOM » και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος),

και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης 

της 4ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης   του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1Ο Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαφάνειας 3ης Χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021).

 

ΘΕΜΑ 2ο. Ενημέρωση για το περιεχόμενο της Εκθέσεως του Εποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η οποία συντάχθηκε βάσει του άρθρου 38 παρ. 3 του Καταστατικού.

 

ΘΕΜΑ 3Ο. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Απολογισμός, Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος)  και Αποτελεσμάτων Χρήσης) και της Έκθεσης Διαφάνειας 3ης Χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021).

 

ΘΕΜΑ 4Ο Απαλλαγή από την  Ευθύνη των Μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021. 

Λήψη απόφασης για την Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2021.

 

ΘΕΜΑ 5ο. Ενημέρωση για την πορεία του Οργανισμού.

Ενημέρωση της ΓΣ αναφορικά με την εν γένει πορεία των υποθέσεων του Οργανισμού, τις τρέχουσες θεσμικές εξελίξεις και τους στόχους του Οργανισμού για το έτος 2023.

Λοιπά Θέματα 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ