Δημιουργοί και ερμηνευτές διεκδικούν τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα στη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως

Δείτε την Ανοιχτή Επιστολή που υπογράφουν  11 Οργανισμοί και Συνομοσπονδίες δημιουργών, καλλιτεχνών, ερμηνευτών και εκδοτών απ΄ όλον τον κόσμο με θέμα την απόδοση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Ανοιχτή Επιστολή έχει σταλεί στις κυβερνήσεις  σε όλες τις χώρες  με σκοπό να προβληθούν τα αιτήματα των δημιουργών και να αποτελέσει  βάση για τις συζητήσεις που αφορούν στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Δημιουργοί και ερμηνευτές  διεκδικούν τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα στη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως

 

20 Ιουλίου 2023

Με τη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές πρέπει να γίνονται σεβαστοί, να προστατεύεται η ανθρώπινη δημιουργικότητα, οι αρχές των πνευματικών δικαιωμάτων να παραμένουν ισχυρές και τέλος να αναπτύσσονται  και να εφαρμόζονται πρακτικές δίκαιης αδειοδότησης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υιοθετηθούν λύσεις  σε παγκόσμιο επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης  θα αποδίδουν αμοιβή στους καλλιτέχνες, ερμηνευτές και δημιουργούς των οποίων τα έργα γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ταχεία και άνευ προηγουμένου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την έκταση και τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή, και ως εκ τούτου έχουν δώσει προτεραιότητα σε μέτρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα του ευρύτερου κοινού, επιδιώκοντας παράλληλα τη διατήρηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου.

Ο πολιτιστικός τομέας και η διεθνής δημιουργική κοινότητα θα είναι μεταξύ εκείνων που θα επηρεαστούν περισσότερο από την αχαλίνωτη ανάπτυξη και ανοιχτή χρήση των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο έχουν δεχθεί διαμαρτυρίες από δημιουργούς και ερμηνευτές των οποίων τα έργα και οι παραστάσεις χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς εξουσιοδότηση, αμοιβή ή ακόμα και αναγνώριση, συχνά υπό το πρόσχημα της «έρευνας». Υπάρχει επιπλέον μια γενική, κοινωνική αίσθηση ανησυχίας σχετικά με τα έργα που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και η εξαπάτηση της παρουσίασης των έργων τεχνητής νοημοσύνης ως έργα ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Ο πολιτιστικός τομέας και η διεθνής δημιουργική κοινότητα αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά χρήσιμα και σημαντικά πεδία στα οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα. Ωστόσο, στην περίπτωση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει μια σαφής και επείγουσα ανάγκη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο να αναλάβουν δράση, να προσαρμοστούν και να βελτιώσουν τα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια. Είναι επιτακτική ανάγκη ο πολιτιστικός τομέας και η διεθνής δημιουργική κοινότητα  να παρευρίσκονται σε αυτές τις συζητήσεις πολιτικής, για να διασφαλίσουν ότι τα συμφέροντά τους ενσωματώνονται και, με τη σειρά τους, ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι διαφανή, ηθικά, δίκαια και νόμιμα.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι οργανισμοί και οντότητες, που εκπροσωπούν πάνω από 6 εκατομμύρια καλλιτέχνες, δημιουργούς, ερμηνευτές και εκδότες παγκοσμίως, καλούν τις κυβερνήσεις και τους φορείς λήψης αποφάσεων να δεσμευτούν για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση πολιτικών και νομοθεσίας που θα συνάδουν με τις ακόλουθες επτά αρχές:

1. Τα δικαιώματα των δημιουργών και των ερμηνευτών πρέπει να τηρούνται και να προστατεύονται όταν τα εκμεταλλεύονται συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν, αποκόπτουν και εκμεταλλεύονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων, συνήθως χωρίς εξουσιοδότηση. Αυτά τα σύνολα δεδομένων αποτελούνται από μουσικά, λογοτεχνικά, οπτικά και οπτικοακουστικά έργα και παραστάσεις των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται. Τα συγκεκριμένα έργα και τα σύνολα δεδομένων έχουν αξία και οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές τους  θα πρέπει να είναι σε θέση να εξουσιοδοτήσουν ή να απαγορεύσουν την εκμετάλλευση των έργων και των παραστάσεων τους και να αποζημιωθούν για τέτοιες χρήσεις.

2. Η αδειοδότηση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να υποστηρίζεται

Οι λύσεις αδειοδότησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για κάθε πιθανή εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραστάσεων και δεδομένα από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό θα ενθαρρύνει τις ανοιχτές ανταλλαγές μεταξύ των καινοτόμων εταιρειών που ζητούν τα δεδομένα, και των δημιουργών και ερμηνευτών που επιθυμούν να κατανοήσουν πώς και σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιηθούν τα έργα τους.

3. Εξαιρέσεις για την εξόρυξη κειμένου και δεδομένων που δεν προβλέπουν την αποτελεσματική εξαίρεση από τους κατόχους δικαιωμάτων θα πρέπει να αποφεύγονται

Η εισαγωγή εξαιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης κειμένου και δεδομένων (TDM), που επιτρέπουν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να εκμεταλλεύονται, χωρίς άδεια ή αμοιβή, έργα και παραστάσεις με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να αποφεύγεται. Ορισμένες υφιστάμενες εξαιρέσεις θα πρέπει να διευκρινιστούν, προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους δημιουργούς των υποκείμενων δεδομένων και τους ερμηνευτές, καθώς και για συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτά τα δεδομένα.

4. Να αναφέρονται τα στοιχεία δημιουργών και ερμηνευτών.

Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αναγνώριση και πίστωση όταν τα έργα τους και οι παραστάσεις τους έχουν αξιοποιηθεί από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

5. Να ισχύουν οι υποχρεώσεις διαφάνειας για τη διασφάλιση δικαιότερων πρακτικών στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Θα πρέπει να ισχύουν νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών. Αυτά θα πρέπει να καλύπτουν (i) την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τη χρήση δημιουργικών έργων και παραστάσεων από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, κατά τρόπο που να επιτρέπει ιχνηλασιμότητα και αδειοδότηση (ii) την αναγνώριση των έργων και των παραστάσεων που παράγονται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ως έργα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό θα εξασφαλίσει μια δίκαιη προσέγγιση προς τους δημιουργούς, τους ερμηνευτές και τους καταναλωτές δημιουργικού περιεχομένου.

6. Νομική ευθύνη για χειριστές Τεχνητής Νοημοσύνης

Θα πρέπει να υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να τηρούν σχετικά αρχεία. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει αποτελεσματική λογοδοσία των χειριστών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για δραστηριότητες και αποτελέσματα που παραβιάζουν τα δικαιώματα των δημιουργών, των ερμηνευτών και δικαιούχων.

7. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα όργανο στην υπηρεσία της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τα διεθνή νομικά πλαίσια θα πρέπει να ενισχύουν αυτή την άποψη

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ένα όργανο στην υπηρεσία της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Παρότι υπάρχει ένα φάσμα πιθανών επιπέδων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και Τεχνητής Νοημοσύνης που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό της προστασίας των έργων και των παραστάσεων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι τα πλήρως αυτόνομα έργα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να επωφεληθούν από το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα έργα που δημιουργούνται από τον άνθρωπο. Αυτό το θέμα πρέπει να αποτελέσει επείγουσα προτεραιότητα και να ξεκινήσουν ταχέως οι συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

•••••

Οι Υπογράφοντες Οργανισμοί:

AEPO-ΑRTIS,  Association of  European Performers’ CMOs  www.aepo-artis.org

ALCAM ,  Latin American Composer and Songwriter Alliance www.alcamusica.org

AMA,    African Music Academy, African Music Academy

APMA,  Asia-Pacific Music Creators Alliance www.musiccreatorsap.org

CIAGP, International Council of Creators of Graphic, Plastic and Photographic Arts, www.ciagp.org

CIAM, International Council of Music Creators, www.ciamcreators.org

CISAC, International Confederation of Societies of Authors and Composers, www.cisac.org

ECSA, European Composer & Songwriter Alliance, https://composeralliance.org

IMPF, Independent Music Publishers Federation, www.impforum.org

MCNA, Music Creators North America, www.musiccreatorsna.org

SCAPR, Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights, www.scapr.org

 

⇒ Διαβάστε εδώ την επιστολή στα αγγλικά.