ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

posting 1

Η Γαρυφαλιά Στεργίου, υπεύθυνη της εταιρείας QBC – Quality Business Consultants μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα επιδότησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Πολιτισμού και αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες.

Η Δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας ενώ υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Γαρυφαλλιά Στεργίου

Πως μπορεί να ωφεληθεί μια επιχείρηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης;

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID- 19. Οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τη ρευστότητά τους με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών τους.

Σε ποιους τύπους επιχειρήσεων απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τι ποσοστό της χρηματοδότησης καλύπτει;

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Οι Επιλέξιμες Νομικές μορφές είναι οι κάτωθι:

 • Ανώνυμη Εταιρία,
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 • Ομόρρυθμη Εταιρία,
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 • Ι.Κ.Ε,
 • Ατομική Επιχείρηση,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 • Συνεταιρισμός,
 • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.

Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται για να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης μια επιχείρηση; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων.

 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους παρακάτω επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

1 1

 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ετήσιες Μονάδες
 • Εργασίας – ΕΜΕ).
 • Το άθροισμα των εξόδων για το έτος 2019, που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 €
 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε ΑγροτικέςΒιολογικές δραστηριότητες)
 • του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (Α΄137).
 • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.

 

Ποιο είναι το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση;

Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση είναι € 200.000 και έως το 50% των εξόδων που προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485.

 

Πόσο χρόνο χρειάζεται η σύνταξη μιας τέτοιας πρότασης και τι χρονικό περιθώριο δίδεται μέχρι την τελική κατάθεση της;

Η σύνταξη του φακέλου για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Ως έναρξη υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 28/01/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Μπορεί να υποβάλει αίτηση μια επιχείρηση που έχει ήδη υποβάλλει αίτηση, σε συναφή πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής που αφορά σε ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης;

Εάν μια επιχείρηση έχει ήδη υποβάλλει αίτηση, σε συναφή πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής που αφορά σε ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης, δεσμεύεται ότι, αποδέχεται την ένταξή της σε μία μόνο εκ των δύο και ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες – εφόσον απαιτηθεί και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης – για να αποφευχθεί η ταυτόχρονη χρηματοδότηση και από τις δύο δράσεις (αποφυγή διπλοχρηματοδότησης). Για τον έλεγχο του σημείου αυτού θα γίνει και ηλεκτρονική διασταύρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την προαξιολόγηση της αίτησής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους έμπειρους συνεργάτες της QBC, στα παρακάτω στοιχεία:

 

Garyfalia Stergiou

Managing Partner

65 Thessalonikis Str., Nea Philadelphia, 143 42, Greece

E: gstergiou@qbc.gr

T: +30 216 900 7576

M: +30 693 4950203

 

Katerina Kontonasiou

Project Management Officer (National & EU funded)

65 Thessalonikis Str., Nea Philadelphia, 143 42, Greece

E: kkontonasiou@qbc.gr

T: +30 216 900 7576

M: +30 698 7226627

 

Maria Kalogeropoulou

Executive Assistant

65 Thessalonikis Str., Nea Philadelphia, 143 42, Greece

E: info@qbc.gr

T: +30 216 900 7576