ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

geniki syneleusi melon edem

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΔΕΜ

Αθήνα, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι),

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε στην 3η Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού – την Τρίτη, 07/12/2021 και ώρα 14.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM».

Στο τέλος της παρούσας περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη Γενική μας Συνέλευση.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη – συνεταίρους του Οργανισμού την Τρίτη, 14/12/2021 και ώρα 14.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM», και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Τρίτη 14/12/2021 και ώρα 14.00’ δεν επιτευχθεί απαρτία, η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του Οργανισμού την επόμενη Τρίτη, 21/12/2021 και ώρα 14.00’ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία «ZOOM», και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο. Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

Λήψη απόφασης για Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2020.

 

ΘΕΜΑ 2ο. Οικονομικά θέματα του Οργανισμού.

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαφάνειας 2ης Χρήσης (01/01/2020 – 31/12/2020).

Ενημέρωση για το περιεχόμενο της Εκθέσεως του Εποπτικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η οποία συντάχθηκε βάσει του άρθρου 38 παρ. 3 του Καταστατικού.

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Απολογισμός, Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος)  και Αποτελεσμάτων Χρήσης) και της Έκθεσης Διαφάνειας 2ης Χρήσης (01/01/2020 – 31/12/2020).

 

ΘΕΜΑ 3ο. Διανομή Β 2021.

Ενημέρωση και έγκριση Πηγών και Αρχών Παραμετροποίησης Διανομής Β 2021.

 

ΘΕΜΑ 4ο. Ενημέρωση για την πορεία του Οργανισμού.

Ενημέρωση της ΓΣ αναφορικά με την εν γένει πορεία των υποθέσεων του Οργανισμού, τις τρέχουσες θεσμικές εξελίξεις και τους στόχους του Οργανισμού για το έτος 2022.

 

Λοιπά Θέματα

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ