ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

square socialmediaposts

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ

Αθήνα,  1 Ιουλίου 2023

Αγαπητά μέλη (συνεταίροι), 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού μας και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις σας καλούμε στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, η οποία θα διεξαχθεί

α) με τηλεδιάσκεψη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία ZOOM (στο τέλος της παρούσας περιλαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη Γενική μας Συνέλευση)

και

β) με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος),

την Παρασκευή, 07/07/2023 και ώρα 13.00

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση  θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, 14/07/2023 και ώρα 13.00 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία ZOOM και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος),

και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Αν και την Παρασκευή 14/07/20232 και ώρα  13.00 δεν επιτευχθεί απαρτία, η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την επόμενη Παρασκευή, 21/07/2023 και ώρα 13.00 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων με την ονομασία  «ZOOM » και με φυσική παρουσία στην έδρα του Οργανισμού (οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 7, 4ος όροφος),

και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αναφερόμενης στην παρούσα ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης 

της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης   του Οργανισμού μας είναι τα εξής :

 

ΘΕΜΑ 1ο. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαφάνειας 4ης χρήσης (01/01/2022 – 31/12/2022).

 

ΘΕΜΑ 2ο. Ενημέρωση για το περιεχόμενο της Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Διαφάνειας 4ης χρήσης (01/01/2022 – 31/12/2022), η οποία συντάχθηκε βάσει του άρθρου 38 παρ. 3 του Καταστατικού.

 

ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Απολογισμός, Χρηματοροών (έμμεση μέθοδος), και Αποτελεσμάτων Χρήσης) και της Έκθεσης Διαφάνειας 4ης Χρήσης (01/01/2022-31/12/2022).

 

ΘΕΜΑ 4ο. Απαλλαγή από την ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

Λήψη απόφασης για την Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2022.

 

ΘΕΜΑ 5ο. Ενημέρωση για την πορεία του Οργανισμού

Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την εν γένει πορεία των υποθέσεων του Οργανισμού, τις τρέχουσες θεσμικές εξελίξεις και τους στόχους του Οργανισμού για το έτος 2024.

 

Λοιπά θέματα

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ