ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τα Πνευματικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο Ασφαλιστικό Νόμο Ν 4826/2021 {ΦΕΚ A’ 160/07-09-2021, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη για τα πνευματικά δικαιώματα και συγκεκριμένα για όσους αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών Π.Π.Υ. (σ.σ. Τίτλος Κτήσης, πρώην Απόδειξη Δαπάνης).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 7, περίπτωση α αναφέρεται ότι :

«7. Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται τα πρόσωπα, υπέρ των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ. για τα κάτωθι:

α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.»

Ενώ στην παράγραφο 9, αναφέρεται ότι :

«9. Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν για Π.Π.Υ. που εκδίδονται από 1ης.1.2020.»

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι όσα μέλη αμοίβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών Π.Π.Υ. (σ.σ. Τίτλος Κτήσης, πρώην Απόδειξη Δαπάνης) δηλαδή οι μη επιτηδευματίες, δεν υπόκεινται στην Ασφαλιστέα Ιδιότητα του ΕΦΚΑ και επομένως για την συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων, δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές.

Η ανωτέρω διάταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι αποσαφηνίζει ένα ζήτημα για το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα ασάφεια στο νόμο και διχογνωμία για το τι έπρεπε να εφαρμοστεί.

Όσον αφορά την ΕΔΕΜ και τους δικαιούχους της, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η ΕΔΕΜ από την έναρξη λειτουργίας της έχει εφαρμόσει ούτως ή άλλως την ορθή άποψη και δεν έχει πραγματοποιήσει κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές στα μέλη της και τους δικαιούχους της που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών.